Font-size:

A+ A- A
Login
Letters to Officials
  • No letters exist

Sustainability

,,Изследвай най-близката си околна среда и открий нейните най-опасни и вредни ефекти” е проект за трансгранично сътрудничство между Република  Македония и Република България, финансирана от евроепйската програма за трансгранично сътрудничество ИПА. Проектът е реализиран от НГО ,,ЗУГ”- Валандово, като водещ партньр, заедно със Земеделска професионална гимназия ,,Климент Тимирязев” от Санански , Република България и СОУ ,,Гоце Делчев” от Валандово, Република Македония.

 Резултатите и ползите от проекта са многобройни.С уредите, които бяха закупени , бе оборудвана лаборатория, в която учениците от специалности, като Агроекология, Контрол по качеството и безопасност на храни и напитки, Озеленители в часовете по учебна практика, имат възможност да  провеждат  различни изследвания на почва, вода и храна.

 В Земеделска професионална гимназия ,,Климент Тимирязев”гр.Сандански  тези уреди се използват и за провеждане на много извънкласни дейности като:

1.      Нацонален конкурс ,,За хляба наш....”; който се проведе на 28-30 април 2015г. Учениците от  специалност ,,Контрол на качеството и безопастност на храни и напитки” се заеха с анализиране на качеството на хляб по двете технологии.  Физико-химичен анализ се направи с  уредите рефрактометър и фотометър, които се използва за изследванедване на  показатели, като нитрати,фосфати,калий и др., свързани с качеството и безопасността на храни, почва и вода.Резултатите бяха в норма.

2.      Научен конкурс ,,Герой на бъдещето”; който се проведе 25.05.2015г.  Учениците от специалност ,,Агроекология” изследваха  плодородните почви, с които разполага училището , а ученици от специалност ,,Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”изследваха   произвежданите продукти, които се използват  за приготвянето на ястия в училищния ресторант.

 Отчетените  резултатите бяха „под” и „в” допустимите норми.

       Сок от репички:
       PO4 (фосфати) LO
(5-125mg/l)
       NO3 (нитрати) LO
(5-225mg/l)

             Почва в оранжерия:
              PO4 (фосфати)  -  27mg/l
(5-125mg/l)
              NO3 (нитрати)  - 103mg/l
(5-225mg/l)

3.       Национален ученически конкурс ,,Посланици на здравето”; Целта му е популяризиране на здравословното хранене и активното спортуване още от най-ранна възраст. Тук отново използвахме преносимата лаборатория, с която разполага училището  за изследване на нитрати, фосфати и др. елементи за да анализираме храната, която купуват учениците от лавките, плодовете и зелечуците, които се предлагат в училищния ресторант.

4.      VIII Национална олимпиада по гражданско образование на 09 май 2015г.  в град Шумен. Ученикът Илия Бараков защити  своя проект на тема ,,Безопасни храни на трапезата” , като използва  уреда рефрактометър.

5.      Инициативата ,,Добре дошли в нашето училище!" и Панаир на професиите, които се проведоха  от 18 до 23 април 2016 година. Земеделска професионална гимназия "Климент Тимирязев" отново грабна вниманието със своята преносима лбортория спечелена по проект,,Изследвай най-близката си околна среда и открий нейните най-опасни и вредни ефекти”

6.      Открити уроци по предмета ,,Организация и методи на технологичен контрол”

7.       

1.       ,,Research your closest environment and discover its most dangerous and harmful  effects" is a project for cross-border co-operation between The Republic of Macedonia and The Republic of Bulgaria. It is financed by the European programme for cross-border co-operation IPA. The project was carried out by NGO ‘ZUG’-Valandovo as a main partner, together with the Vocational Secondary School of Agriculture ‘Kliment Timiryazev’, Sandanski, The Republic of Bulgaria and the Secondary School ‘Goce Delchev’, Valandovo, The Republic of Macedonia.

2.       The project results and benefits are various. The laboratory, where students with the profiles Agro-ecologist, Control of quality and safety of food and drinks, Plant growing have the opportunity to examine soil, water and food during their practical training, was equipped with apparatus, bought with the grant from the project.  In our school this equipment is used in many extracurricular activities.

3.      1. National competition ‘For our bread…’, which took place on 28-30 April 2015. The students with the profile ’Control of quality and safety of food and drinks’ were engaged with the analyses of the quality of bread made with yeast and leaven. Physical and chemical analyses were made with refractor meter and photo meter. They are used for analysis of indices such as nitrates, phosphates, potassium and others, related to quality and safety of food, soil and water. The results were within the acceptable norms.

4.       2. Scientific competition ‘Hero of the future’, which took place on 25.05.2015. Students with the profile ‘Agroecology’ analyzed the fertile land, owned by the school, and the students with the profile ‘Control of quality and safety of food and drinks’ analyzed products used for preparing food in the school canteen.

5.       The detected results were ‘under’ and ‘within’ the acceptable norms.

Radishes juice:

       PO4 (phosphates) LO (5-125mg/l)
       NO3 (
nitrates) LO (5-225mg/l)

        Soil from a greenhouse:
              PO4 (
phosphates) - 27mg/l (5-125mg/l)
              NO3 (
nitrates) -103mg/l (5-225mg/l)

3. National students’ competition ‘Ambassadors of health’. It aims at promoting healthy eating and going in for sport at an early age. The portable laboratory, for detection of nitrates, phosphates and other elements, was used again for analyzing the food, students buy from different places, fruit and vegetables that are offered in the school canteen.

 

4. VIII National competition of civil education took place on 09.05.2015 in Shumen. The student Iliya Barakov presented his project ‘Safe food on the table’.

 

5. The initiative ‘Welcome to our school’ and ‘Professions fair’ took place from 18 to 23 April 2016. The Vocational School of Agriculture drew the attention of the audience again with its portable laboratory, gained through the project ‘Examine your nearest environment and find out its most harmful and hazardous effects’.

6.Open to visitors lesson in ‘Organisation and methods of technological control’.

,,Research your closest environment and discover its most dangerous and harmful  effects"  е проект за меѓугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Овој проект е финансиран од Европската ИПА програма за меѓугранична соработка. Главен партнер е здружението Зуг од Валандово, Македонија кој го предводше  проектот заедно со средното земјоделско  училиште Климент Тимирјазев од Сандански, Бугарија и средното општинско училиште Гоце Делчев од Валандово, Македонија.

Резултатите и сите позитивни придобивки од овој проект се многу. Лабараторијата каде што учениците по предметите:  Агро-екологија, Контрола за квалитет и сигурност на храната и Одгледување на растенија имаат можност да ја тестираат почвата, водата и храната за време на практичната настава. Оваа лабараторија беше опремена со инструмент за мерење купени од финансиите добиени од проектот. Во нашето училиште овие инструменти беа употребувани за најразлични активности:

1.      Националниот натпревар “For our bread…” кој се оддржа на 20-30 Април 2015 година. Учениците од насоката за Контрола за квалитет и сигурност на храната беа ангажирани за анализа на квалитетот на лебот направен од квасец и бело брашно. Фиичките и хемиските аналлизи беа направени со рефрактометар и фотометар. Поточно, тие се употребуваат за анализирање на нитрати, фосфати и калиум повразни со квалитетот на храната, почвата и водата. Резултатите беа во границите на нормалното.

2.       Научниот натпревар “Hero of the future” кој се оддржа на 25.05.2015година. Учениците од насоката за Агроекологија ја анализираа плодната земја поседувана од училиштето. Истотака, учениците од Контрола за квалитет и сигурност на храната ги анализираа сите продукти користени за правење на храна во училишната кујна. Добиетните резултати беа под и во границите на нормалното.

-Сок од ротквица: PO4 (фосфати) LO (5-125mg/l)
       NO3 (
нитрати) LO (5-225mg/l)

- Почва од стаклена градина: PO4 (фосгати) - 27mg/l (5-125mg/l)
              NO3 (
нитрати) -103mg/l (5-225mg/l)

         3. Нацинонален студентски натпревар  “Ambassadors of health”. Целта на овој натпревар е промоворање на здрава исхрана и физички активности во младите години. Подвижната лабараторија, за мерење на нитрати, фосфати и други елементи, беше употребена за анализа на храна купена од најразлични места. Исто така зеленчукот и овошјето во училишната кујна беше анализирано.

         4. VIII Национален натпревар по цивилно образование кое беше оддржано на 09.05.2015 во Шумен. Ученикот Илија Бараков го презентираше нашиот проект ‘Safe food on the table’.

        5. Иницијативата “Welcome our school” и “Professions fair” се оддржија од 18 до 23 Април 2016 година. Средното земјоделско училиште ги претстави на публиакта инструментите од подвишната лабараторија добиени од проектот ,,Research your closest environment and discover its most dangerous and harmful  effects"

 

        6. Отворен час за посетители во  ‘Organisation and methods of technological control’.